Zmenšiť textZväčšiť text

Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Šimonovce

 22.02.2022

Názov projektu: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Šimonovce

Trvanie projektu: 12/2021 – 10/2022

Nenávratný finančný príspevok: 74 375,90 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Šimonovce

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania a v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy na  území obce

Opis projektu:  Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúcich miestnej komunikácie a výstavbu novej vetvy.V rámci stavebných prác sa bude prevádzať asfaltovanie komunikácie ,dosypanie krajnice sa bude prevádzať s štrkodrvou.  Podporou budovania pozemných komunikácií sa zlepší prístup k občianskej vybavenosti.Projektom sa dosiahne vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce a umožní sa rozvoj celkového života v obci.

Ciele projektu: Tento cieľ plánujeme dosiahnuť vybudovaním nového chodníka popri ceste od osídlenia a rekonštrukciou chodníka a odstavnej plochy pred Kultúrnym domom/Obecným úradom a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb, najmä marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Hlavná aktivita projektu rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania je odôvodnená z pohľadu východiskovej situácie, je zrozumiteľne definovaná a jej realizáciou sa dosiahnu plánované ciele projektu.Ide o osídlenie separované,ktorého priestorové vymedzenie je koncentrované v rámci obce.Okrem iného dôjde k odstráneniu súčasného nevyhovujúceho stavu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.simonovce.sk


Zoznam aktualít: