Zmenšiť textZväčšiť text

Program rozvoja vidieka SR

 16.10.2018

                                                                                                                           

  

Názov projektu:  Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu obce Šimonovce je  realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie, čím sa zvýši kultúrny vzhľad obce, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Projekt zabezpečí tiež zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa dosiahne zvýšenie pohodlia všetkých účastníkov cestnej premávky či už cyklistov, chodcov alebo vodičov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Šimonovce

Sídlo:  Šimonovce 146, 980 03 Šimonovce

Miesto realizácie projektu: Obec Šimonovce                     

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 70 392,13 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 70 392,13 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/Zoznam aktualít: