Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce

 13.10.2023

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka :
Európa investuje do vidieckych oblastí
Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce
Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Kód projektu: NFP309070AXF4
Cieľ projektu: Cieľom/účelom projektu je podporiť rozvoj vo vidieckych oblastiach prostredníctvom investícií do zlepšenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
Opis projektu: Cieľom projektu je zlepšenie poskytovaných služieb vidieckemu obyvateľstvu (obyvateľom obce) prostredníctvom rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Šimonovce. Uvedené bude napĺňané prostredníctvom rekonštrukcie strechy predmetnej budovy. Opatrením sa dosiahne nielen zhodnotenie objektu kultúrneho domu a tým zlepšenie podmienok pre vykonávanie kultúrnych podujatí, ale aj úspora energie v dôsledku zlepšených tepelno-izolačných vlastností strechy.
Prijímateľ: obec Šimonovce
Výška NFP:  37 000,- €
Trvanie projektu: 05/2023 – 08/2023

Zoznam aktualít: